04-09-2015: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την «Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια Ειδών Ιματισμού για τις Κινητές Μονάδες Πρώτης Υποδοχής (Α΄&Β΄)»