27-10-2015: Πρόγραμμα εκδήλωσης ΥΠΥ 29.10.15 Τελική αξιολόγηση της εφαρμογής του Προγράμματος "Ενίσχυση της λειτουργίας των Κινητών Μονάδων Πρώτης Υποδοχής , για τις διαδικασίες πρώτης υποδοχής σε περιοχές υπό υψηλή πίεση μεταναστευτικών ροών "