13-01-2020: ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ME ΑΔΑ:ΨΥΗΘ46ΜΤΛΒ-3ΜΩ

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ME ΑΔΑ:ΨΥΗΘ46ΜΤΛΒ-3ΜΩ

Για το σχετικό έγγραφο πατήστε εδώ.