30-09-2016: Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ 2009-2014

 

Μέσω της  Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) , η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία είναι εταίροι στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς μαζί με 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Συμφωνία ΕΟΧ καθορίζει τον  Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΕΟΧ 2009-2014 , μέσω του οποίου οι Δότριεςχώρες (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) θα συμβάλουν στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Ο ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 στοχεύει επίσης στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των Δότριων χωρών και του Ωφελούμενου κράτους για το αμοιβαίο όφελος των λαών τους. Η ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ Δότριων χωρών και του και του Ωφελούμενου κράτους, θα συμβάλει στην εξασφάλιση μιας σταθερής, ειρηνικής και ευημερούσας Ευρώπης, που βασίζεται στη χρηστή διακυβέρνηση, τους δημοκρατικούς θεσμούς, του κράτους δικαίου, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η     Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης(ΥΠ.Υ.Τ.)     του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχει οριστεί ως φορέας υλοποίησης για τρεις προκαθορισμένες πράξεις του Προγράμματος GR06 «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των Εθνικών Συστημάτων του ασύλου και μετανάστευσης» οι οποίες είναι:

Πράξη 1: Χρηματοδότηση του κόστους λειτουργίας του ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου Έβρου

Πράξη 4: Χρηματοδότηση του κόστους λειτουργίας του ΚΕ.Π.Υ. στη Λέσβο

 Πράξη 5: Χρηματοδότηση του κόστους λειτουργίας των δύο Κινητών Μονάδων Πρώτης Υποδοχής (A&B) 

Οι αναφερόμενες πράξεις συγχρηματοδοτούνται από τον ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 (85%) και εθνικούς πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (15%).

 

Οι επιχορηγήσεις του ΕΟΧ και της Νορβηγίας αποτελούν τη συνεισφορά της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας όχι μόνο στηνμείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων αλλά και στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων με 16 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κεντρική και νότια Ευρώπη και τη Βαλτική (ωφελούμενες χώρες).

 

Β. ΧΜΕΟΧ 2009-2014 &ΕΛΛΑΔΑ

Το Νοέμβριο 2011, η Ελλάδα και ο Δότριες χώρες συμφώνησαν να θεσπίσουν ένα πλαίσιο συνεργασίας (Μνημόνιο Συνεργασίας) με στόχο να διασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογής του ΧΜ ΕΟΧ 200-2014 .

  Η Ελλάδα έχει χρηματοδοτηθεί μέσω του ΕΟΧ από την ημερομηνία τέθηκε σε ισχύ Συμφωνίας ΕΟΧ (1994). Για την περίοδο 2009-2014, έχουν διατεθεί στη χώρα 63,4€, έναντι 34,3 € κατά την προηγούμενη πενταετία, και τα έργα δύνανται να υλοποιηθούν μέχρι το 2016. Οι χρηματοδοτική συνεισφορά προορίζεται για τους ακόλουθους τομείς προτεραιότητα

(α) Προστασία και διαχείριση περιβάλλοντος

(β) Κλιματική αλλαγή και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

(γ) Κοινωνία των πολιτών

(δ) Ανθρώπινη και κοινωνική ανάπτυξη, και

(ε) Ακαδημαϊκή έρευνα

 

Τα πεδία εφαρμογής των προγραμμάτων/προγράμματα που υλοποιούνται στην Ελλάδα είναι τα ακόλουθα:

A. Ολοκληρωμένη διαχείριση θαλάσσιων και εσωτερικών υδάτων.

B. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Γ. Πόροι σε ΜΚΟ (Είμαστε όλοι πολίτες).

Δ. Θεσμικό Πλαίσιο στον τομέα του Ασύλου και Μετανάστευσης.

Δύο προγράμματα θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της σχετικής περιοχής του προγράμματος:

GR05-Επείγουσες ανάγκες για την υποδοχή και την ταυτοποίηση των νέων αφίξεων και για τη στέγαση των ευάλωτων ομάδων. Βοήθεια για εκούσιες επιστροφές.

GR06 -Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των εθνικών συστημάτων ασύλου και μετανάστευσης.

Ε. Έρευνα στο πλαίσιο των τομέων προτεραιότητας.

ΣΤ. Τοπικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες για τη μείωση των εθνικών ανισοτήτων και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης.