28-04-2016: Επείγουσα βοήθεια για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Υ.Π.Υ. για τη διαχείριση της ακραίας αύξησης των μεταναστευτικών ροών στη Ελληνική και Ευρωπαϊκή επικράτεια

Το χρηματοδοτούμενο έργο«Επείγουσα βοήθεια για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Υ.Π.Υ. για τη διαχείριση της ακραίας αύξησης των μεταναστευτικών ροών στη Ελληνική και Ευρωπαϊκή επικράτεια» έχει διάρκεια από 1/12/2015 έως και 30/11/2016, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας) κατά 100%  και έχει πέντε εταίρους. Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής (ΥΠΥ) έχει το ρόλο του συντονιστή του έργου και του διαμεσολαβητή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώ συμμετέχει και σε όλες τις υποδράσεις του έργου(Κέντρα Πρώτης Υποδοχής Λέσβος και Ορεστιάδα, Κινητές Μονάδες Σάμου, Λέρου, Χίου και Λέσβου) και οι εταίροι είναι η αστική μη κερδοσκοπική  «Ιατρική Παρέμβαση», το μη κερδοσκοπικό σωματείο «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία», η  οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήραΜετάδραση,  το Μη Κυβερνητική Σωματείο PRAKSIS και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ).  Έχει υπογραφεί σχετική Σύμβαση επιχορήγησης (GrantAgreement ΝumberHOME/2015/ISFB/AG/EMAS/0007 (ABACNUMBER: 30-CE-0753176/00-93, &ΑΔΑ :6ΧΧΣ465ΦΘΕ-ΡΔΟ, από την Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε. και τους ως άνω δικαιούχους φορείς. Ο συνδικαιούχος φορέας «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία» του ως άνω έργου συμμετέχει σε δύο υποδράσεις του έργου (Κινητή  Μονάδα Λέσβου και Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Λέσβου.) Ο συνδικαιούχος φορέας ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ του ως άνω έργου συμμετέχει σε δύο υποδράσεις του έργου (Κινητή Μονάδα Χίου και Κέντρο Πρώτης Υποδοχής(ΚΕ.Π.Υ.) Φυλακίου στην Ορεστιάδα. Ο συνδικαιούχος φορέας «Praksis» του ως άνω έργου συμμετέχει σε τέσσερειςυποδράσεις του έργου (Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Φυλάκιο-Ορεστιάδα, Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Λέσβου, Κινητή μονάδα Χίου, Κινητή μονάδα Λέρου). Ο συνδικαιούχος φορέας «Ιατρική Παρέμβαση (Med.In του ως άνω έργου συμμετέχει σε μία υποδράσητου έργου (Κινητή  Μονάδα Σάμου). Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) συμμετέχει σε μία υποδράση στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.)Λέσβου.