03-10-2014: Ενίσχυση της λειτουργίας των Κινητών Μονάδων Πρώτης Υποδοχής

H Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη είναι υπεύθυνη για την παροχή υπηρεσιών πρώτης υποδοχής σε υπηκόους τρίτων χωρών που συλλαμβάνονται να εισέρχονται χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στη χώρα, καθώς και υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι συλλαμβάνονται να διαμένουν στη χώρα παράνομα και δεν αποδεικνύουν την ιθαγένεια και την ταυτότητά τους με έγγραφο δημόσιας αρχής.
Οι διαδικασίες Πρώτης Υποδοχής περιλαμβάνουν:
α) Την εξακρίβωση της ταυτότητας και της ιθαγένειάς τους,
β) την καταγραφή τους,
γ) τον ιατρικό έλεγχο και την παροχή τυχόν αναγκαίας περίθαλψης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης,
δ)την ενημέρωση των μεταναστών για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, ιδίως δε για τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώς διεθνούς προστασίας και
ε) την μέριμνα για όσους ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, ώστε να υποβληθούν στην κατά περίπτωση προβλεπόμενη διαδικασία.
Η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί τη βασική πύλη εισόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για υπηκόους τρίτων χωρών και ανιθαγενείς (πρόσφυγες και οικονομικούς μετανάστες).Λόγω των υψηλών πιέσεων και αναγκών για παροχή υπηρεσιών πρώτης υποδοχής, η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής υλοποιεί τη δράση (πρόγραμμα) με τίτλο "Ενίσχυση της λειτουργίας των Κινητών Μονάδων Πρώτης Υποδοχής, για τις διαδικασίες πρώτης υποδοχής, σε περιοχές υπό υψηλή πίεση μεταναστευτικών ροών" ("Support of the First Reception Mobile Units operation for the first reception procedures in areas that are under pressure by high migration flows" -  HOME/2012/EBFX/CA/EA/3000-ABAC NUMBER - 30-CE-0607860/00-28 ), η οποία είναι συγχρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων(σε ποσοστό 89,72%) και η οποία εντάσσεται στις κατεπείγουσες δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Στο πρόγραμμα αυτό δικαιούχος και συντονιστής είναι η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής και συν δικαιούχοι και συνεργάτες είναι οι φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών (ΜΚΟ) "Γιατροί του Κόσμου-Ελληνική Αντιπροσωπεία" και "Ιατρική Παρέμβαση". Το προαναφερόμενο πρόγραμμα εγγράφηκε στη ΣΑΕ 0502 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2013 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (αριθ. πρωτ. 59354/ΔΕ-7574/30-12-13, ΑΔΑ: ΒΛΓΔΦ-ΦΔΟ).