Κ.Υ.Τ

Τα Κ.Υ.Τ. συνιστούν μονάδες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Πρόκειται για Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, για τις πρώτες ημέρες παραμονής των υπηκόων τρίτων χωρών που έρχονται παράτυπα στην Ελλάδα και των προσφύγων, προκειμένου αφενός μεν να καταγραφούν τα στοιχεία τους και να καλυφθούν άμεσα ειδικότερες ανάγκες τους, αφετέρου να ενημερωθούν για τα δικαιώματά τους και τις σχετικές διαδικασίες σύμφωνα με τον Ελληνικό νόμο. Η ίδρυση και λειτουργία της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠ.Υ.Τ.) και των Κ.Υ.Τ. συνιστούν μέρος του Εθνικού Σχεδίου Δράσης που εναρμονίζεται με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο και τις Διεθνείς Συνθήκες αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα