ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 ΝΟΜΟΙ
 Α/Α  ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ
 ΤΙΤΛΟΣ
 1  Ν.3907/2011
(ΦΕΚ 7Α'/26.1.2011)
 Ιδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ "σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμένοντων υπηκόων τρίτων χωρών" και λοιπές διατάξεις (PDF)
 1β  Ν.3907/2011/ Τροποποίηση
10.4.14ΦΕΚ 7Α' /26.1.2011 
 Στον Ν.3907/2011 έχουν ενσωματωθεί οι τροποποιήσεις του: Ν.3922/2011, Ν.3938/2011, Ν.4029/2011, Ν.4038/2012, Ν.4058/2012, Ν.4084/2012, Ν.4111/2013, Ν.4172/2013, Ν.4249/2014(PDF)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
 Α/Α
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ 
ΤΙΤΛΟΣ
 1  Π.Δ.102/2012
(ΦΕΚ 169Α' /3.9.2012)
 Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη(PDF)
 1β  Π.Δ.102/2012
(ΦΕΚ 169Α' /3.9.2012)
 Κωδικοποιημένο νομοθέτημα: στο Π.Δ.102/2012 εχουν ενσωματωθεί οι τροποποιήσεις του Ν.4172/2013, Ν.4249/2014 (PDF)  
 2  Π.Δ.220/2007
(ΦΕΚ 251Α' /13.11.2007)
 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη-μέλη (ΕΕΛ 31/6.2.2003) (PDF)
 3  Π.Δ.113/2013
(ΦΕΚ 146Α' /14.6.2013)
Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου "σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές και τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη-μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα" (L326/13.12.2005) και άλλες διατάξεις (PDF)
 4  Π.Δ.141/2013
(ΦΕΚ 226Α' /21.10.2013)
 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 (L337) σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση και το καθεστώς των αλλοδαπών ή των ανιθαγενών ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας (αναδιατύπωση)(PDF)