Παροχή Υπηρεσιών σε ΠΤΧ και Υποστήριξη Λειτουργίας του ΚΥΤ Φυλακίου στα Εξωτερικά Σύνορα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε στην Ελληνική Δημοκρατία το ποσό των 2.810.479, 53 ευρώ (€) στο πλαίσιο της επείγουσας βοήθειας του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για την υλοποίηση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών σε ΠΤΧ και Υποστήριξη Λειτουργίας του ΚΥΤ Φυλακίου στα Εξωτερικά Σύνορα» με αριθμό συμφωνίας HOME/2017/ISFB/AG/EMAS/0070. 

 

Δικαιούχος του έργου είναι η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης (YΠYT) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. 

 

Η επιχορήγηση χρησιμοποιείται για την κάλυψη των άμεσων και των επιχειρησιακών αναγκών του ΚΥΤ Φυλακίου στην περιοχή του Έβρου.

 

Η διάρκεια του έργου αρχικά ήταν από την 1η Μαρτίου 2018 έως τις 31 Οκτωβρίου 2019. Όπως συμφωνήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η διάρκεια του έργου παρατάθηκε μέχρι τις 30 Απριλίου 2020. 
 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ