«Ενίσχυση των ανθρώπινων πόρων στα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής» -χρηματοδοτούμενο σε ποσοστό 100% από την Επείγουσα Βοήθεια του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, EMAS ISF)

Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής (Υ.Π.Υ.) ως ο κύριος υπεύθυνος φορέας για την διαχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών (Υ.τ.χ.) που εισέρχονται στην ελληνική επικράτεια, υλοποίησε το Έργο με Τίτλο: «Ενίσχυση των ανθρώπινων πόρων στα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής», ως δικαιούχος, μέσω της υπογεγραμμένης Σύμβασης Επιχορήγησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το Έργο χρηματοδοτήθηκε από την Επείγουσα Βοήθεια του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας –Σύνορα σε ποσοστό 100% και η διάρκειά του ήταν έντεκα (11) μήνες με ημερομηνία έναρξης την 1ηΑπριλίου 2016, ενώ ολοκληρώθηκε την 28η Φεβρουαρίου 2017, σύμφωνα και με την τροποποίηση που έλαβε χώρα ως προς το χρονικό ορίζοντα λήξης της περιόδου επιλεξιμότητας.

Το Πρόγραμμα είχε ως στόχο στην κάλυψη του κόστους στελέχωσης των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα υποδοχής της χώρας για την αποτελεσματική διαχείριση των Υ.τ.χ. που εισέρχονται παράτυπα σε αυτήν.

Γενικότερα, το Πρόγραμμα αποδείχθηκε αναγκαίο προκειμένου τα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής να καταστούν πλήρως λειτουργικά, αυξάνοντας σημαντικά τον αριθμό του εξειδικευμένου προσωπικού που σχετίζεται με τις διαδικασίες υποδοχής και ασύλου και το οποίο παράλληλα συμμετείχε και σε άλλες σημαντικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα εντός των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής.

Συνοψίζοντας, αναφορικά με τον αντίκτυπο στην ομάδα στόχου, η εφαρμογή του Προγράμματος διασφάλισε την ύπαρξη ενός προστατευμένου και ασφαλούς περιβάλλοντος στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών υποδοχής στους διαμένοντες στα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής.