Κ.Μ.Υ.Τ.

Με την απόφαση 11.1/1460 (ΦΕΚ 1066/14.4.2013) συστήνονται δύο Κινητές Μονάδες Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Α΄και Β΄)ως Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Έδρα των Κινητών Μονάδων Υποδοχής και Ταυτοποίησης Α ́ και Β ́ είναι το Κατάστημα της Κεντρικής Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
Έργο της κινητής μονάδας είναι να υποβάλλει σε διαδικασίες πρώτης υποδοχής όλους τους υπηκόους τρίτων χωρών που συλλαμβάνονται να εισέρχονται χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στη Χώρα.
Η κινητή μονάδα αναλαμβάνει  την ηλεκτρονική καταγραφή των υπηκόων τρίτων χωρών, την εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας και την λήψη των βιομετρικών τους στοιχείων. Για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της η Κινητή Μονάδα εξυπηρετείται από τα πληροφοριακά συστήματα της Ελληνικής Αστυνομίας που είναι εγκατεστημένα στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα ή Σταθμούς. Η Διεύθυνση Πληροφορικής, η Διεύθυνση Αλλοδαπών και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών συνδράμουν κατά περίπτωση και κατά λόγω αρμοδιότητας είτε με το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για τη χρήση εξειδικευμένων μηχανημάτων είτε με προσωπικό για την τεχνική υποστήριξη και αποκατάσταση βλαβών.
Η κινητή μονάδα επιλαμβάνεται της έκδοσης  παραπεμπτικών σημειωμάτων, μετά από αξιολόγηση των περιστατικών και των προτάσεων που έχουν υποβάλει τα μέλη της μονάδας. Τα παραπεμπτικά σημειώματα απευθύνονται: (α) προς την ΕΛ.ΑΣ. (Προ−αναχωρησιακά Κέντρα) για όσους κρίνεται ότι πρέπει να κινηθεί η διαδικασία επιστροφής τους, (β) προς τις κατά τόπους υγειονομικές υπηρεσίες για τα περιστατικά που χρήζουν περίθαλψης και (γ) προς το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) για θέματα στέγασης σε Δομές Φιλοξενίας. Επιπλέον μεριμνά για την ενημέρωση της αρμόδιας Εισαγγελίας για θέματα ασυνόδευτων ανηλίκων και ταυτόχρονα κοινοποιείται το ίδιο θέμα στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) προκειμένου να εκκινήσει άμεσα τη διαδικασία για θέματα στέγασης και μεταφοράς των ασυνόδευτων ανηλίκων προς κατάλληλες δομές φιλοξενίας. Σε περίπτωση που την Κινητή Μονάδα δεν συνοδεύει κινητό κλιμάκιο της Υπηρεσίας Ασύλου, ενημερώνεται το αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου για αιτήματα διεθνούς προστασίας