Αρχική

Ειδική Γραμματεία Υποδοχής - Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠ.Υ.Τ.) υπάγεται στην Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου της Ειδικής Γραμματείας Υποδοχής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.  Αποστολή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης είναι η αποτελεσματική διαχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται παρανόμως στην χώρα, σε συνθήκες σεβασμού της αξιοπρέπειάς τους, με την υπαγωγή τους σε διαδικασίες πρώτης υποδοχής. Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης συστάθηκε με το Ν. 4375/2016. Η οργάνωση και η λειτουργία της καθορίζεται με το άρθρο 25 του Π.Δ. 122/2017, ενώ για την ΥΠΥΤ γίνεται επίσης μνεία στο άρθρο 116 του Ν.4636/2019 καθώς και στο άρθρο 11 του Ν.4622/2019. Προσφάτως δε αναφέρεται και στο άρθρο 1 του ΠΔ4/2020 (ΦΕΚ 4/τεύχος Α'/15-01-2020).