ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης

Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής

Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠ.Υ.Τ.) υπάγεται στην Γενική Γραμματεία Υποδοχής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.  Αποστολή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης είναι η αποτελεσματική διαχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται παρανόμως στην χώρα, σε συνθήκες σεβασμού της αξιοπρέπειάς τους, με την υπαγωγή τους σε διαδικασίες πρώτης υποδοχής. Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης συστάθηκε με το Ν. 3907/2011. Η οργάνωση και η λειτουργία της καθορίζεται με το Π.Δ. 102/2012.