ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής  

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Μεταναστευτική Πολιτική 

Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής (Υ.Π.Υ.) είναι αυτοτελής υπηρεσία που υπάγεται απευθείας στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης - τομέας Μεταναστευτικής Πολιτικής.  Αποστολή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής είναι η αποτελεσματική διαχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται παρανόμως στην χώρα, σε συνθήκες σεβασμού της αξιοπρέπειάς τους, με την υπαγωγή τους σε διαδικασίες πρώτης υποδοχής. Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής συστάθηκε με το Ν. 3907/2011. Η οργάνωση και η λειτουργία της καθορίζεται με το Π.Δ. 102/2012.